Najnowsze

najnowszy_number
Numery z roku 2018:
nr 1(40) – pobierz pdf
Numery z roku 2017:
nr 1(36) – pobierz pdf
nr 2(37)  – pobierz pdf
nr 3(38)  – pobierz pdf
nr 4(39)  – pobierz pdf

 

Dziękujemy Index Copernicus za dotychczasową współpracę przy stronie online czasopisma (http://pwe-online.pl). Informujemy, że od czerwca czasopismo będzie dostępne na Platformie czasopism naukowych Uniwersytetu Gdańskiego.  

Stworzenie nowoczesnej wersji on-line czasopisma oraz specjalistyczne tłumaczenia, obsługa międzynarodowych baz indeksacyjnych finansowane w ramach umowy 732/P-DUN/2016 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę

MNiSW_LOGOTYP

O nas

Recenzowany półrocznik zatytułowany „Problemy Wczesnej Edukacji/Issues in Early Education” (ISSN 1734-1582; e-ISSN 2451-2230) powstał z inicjatywy prof. zw.  dr hab. Doroty Klus-Stańskiej. Ukazał się po raz pierwszy w 2005 roku pod patronatem Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego. Od numeru 2011/2 (14) pismo jest kwartalnikiem. Jest skierowane do środowiska akademickiego, metodyków, nauczycieli-praktyków, studentów z obszaru nauk społecznych i humanistyki oraz osób zainteresowanych podejmowaną tu problematyką. Artykuły naukowo-krytyczne prezentują głównie tematykę związaną z nurtem badań nad dzieckiem i dzieciństwem oraz wczesną edukacją. Założeniem redakcji jest powrót myśli nad wczesną edukacją do źródeł o szerszym charakterze, takich jak pedagogika ogólna, dydaktyka, pedagogika społeczna, socjologia edukacji, antropologia kulturowa, pedeutologia, psychologia, poprzez zamieszczanie w piśmie tekstów, które z tych dziedzin się wywodzą.

Poszczególne numery PWE mają charakter monotematyczny (zob. Archiwum). Znaczna część artykułów drukowana jest w językach obcych: angielskim, słowackim, rosyjskim i in. Ustalone działy kwartalnika: „Rozprawy i artykuły”, „Narracje i praktyki”, „Recenzje i sprawozdania” pozwalają na publikowanie tekstów o zróżnicowanym charakterze, pisanych zarówno przez autorów uznanych, jak i mniej doświadczonych. Międzynarodowy skład Autorów jest dodatkowym gwarantem poszerzonego kontekstu analiz i interpretacji, płaszczyzną dialogu prowadzonego z różnych perspektyw badawczych i aksjologicznych.

Punktacja

Wersja papierowa “Problemów Wczesnej Edukacji / Issues in Early Education”
jest wersją pierwotną wydawanego czasopisma. PWE ukazuje się również w wersji online.

Aktualna punktacja: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego – 14,00; Index Copernicus Value – 96.42.

Bazy naukowe

Czasopismo indeksowane w bazach:

   • Index Copernicus,
   • The Central and Eastern European Online Library (CEEOL),
   • The Central European Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSH),
   • The European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences, (ERIH PLUS),
   • BazHum – Muzeum Historii Polski,
   • Google Scholar.

Prenumerata

Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego
ul. Armii Krajowej 119/121, 81-824 Sopot
tel. 58 523 11 37, tel. kom. 725 991 206

Rada naukowa

Ľudmila Belásová – Prešovská univerzita (Słowacja)
Brian K. Gran – Case Western Reserve University (USA)
Demetra Evangelou – Purdue University (USA)
Małgorzata Karwowska-Struczyk – Uniwersytet Warszawski (Polska)
Maria Mendel – Uniwersytet Gdański (Polska)
Astrid Męczkowska-Christiansen – Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte (Polska)
Nina-Jo Moore – Appalachian State University (USA)
Roberto Muffoletto – Appalachian State University (USA)
Krystyna Nowak-Fabrykowski – Central Michigan University (USA)
Sharon E. Smaldino – Northern Illinois University (USA)
Andrzej Szklarski – University of Linköping (Szwecja)
Piotr Szybek – Lund University (Szwecja)
Bogusław Śliwerski – Uniwersytet Łódzki (Polska)
Vlastimil Švec – Masarykova univerzita (Czechy)
Barbara Wilgocka-Okoń – Uniwersytet Warszawski (Polska)
Teresa Vasconcelos – Lisbon Polytechnic (Portugalia)
Małgorzata Żytko – Uniwersytet Warszawski (Polska)

Zespół redakcyjny

prof. zw. dr hab. Dorota Klus-Stańska (redaktor naczelny)
dr hab. Marzenna Nowicka, prof. UWM (zastępca redaktora naczelnego),
dr Grażyna Szyling (sekretarz redakcji)
dr Alina Kalinowska (redaktor tematyczny)
dr Małgorzata Kowalik-Olubińska (redaktor tematyczny)
dr hab. Agnieszka Nowak-Łojewska, prof. UG (redaktor tematyczny),
dr hab. Helena Ostrowicka, prof. UKW (redaktor tematyczny),
dr Wojciech Siegień (redaktor tematyczny)
dr Małgorzata Dagiel (redaktor językowy: język polski)
dr Michał Daszkiewicz (redaktor językowy: język angielski)
dr Paweł Atroszko (redaktor statystyczny)
dr Cezary Kurkowski (redaktor działu promocji)

Projekt okładki/ Project of the cover page: Damian Muszyński
Projekt logo/ Project of the logo: Adam Stański
Skład i łamanie/ Typesetting and page layout: Michał Janczewski

Recenzenci

Lista recenzentów w roku 2017

Krzysztof Abriszewski – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu/ The Nicolaus
Copernicus University in Toruń (Poland)
Zdzisław Aleksander – Ateneum-Szkoła Wyższa w Gdańsku/ Ateneum-University
in Gdansk (Poland)
Tomasz Ciszewski – Uniwersytet Gdański/ University of Gdańsk (Poland)
Hana Červinková – Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu/ University of Lower
Silesia (Poland)
Maria Czerepaniak-Walczak – Uniwersytet Szczeciński/ University of Szczecin
(Poland)
Stanisław Dylak – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu/Adam Mickiewicz
University in Poznań (Poland)
Ewa Filipiak – Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy/ Kazimierz Wielki
University (Poland)
Dorota Gołębniak – Collegium Da Vinci, Poznań (Poland)
Przemysław Grzybowski – Uniwersytet Gdański/ University of Gdańsk (Poland)
Beata Jachimczak – Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu/ Adam Mickiewicz
University in Poznań (Poland)
Ewa Jarosz – Uniwersytet Śląski Katowicach/ University of Silesia in Katowice
(Poland)
Ewa Kantowicz – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie/ University of
Warmia and Mazury in Olsztyn (Poland)
Małgorzata Karwowska-Struczyk – Uniwersytet Warszawski/ University of Warsaw
(Poland)
Hanna Kędzierska – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie/ University of
Warmia and Mazury (Poland)
Grażyna Krasowicz-Kupis – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie/ Maria
Curie-Skłodowska University in Lublin (Poland)
Jolanta Kruk – Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku/ WSB Universities in Gdansk
(Poland)
Ałła Matuszak – Южно-Уральский государственный институт искусств им.
П.И. Чайковского / Tchaikovsky South Ural State Institute of Arts (Russia)
Astrid Męczkowska-Christiansen – Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów
Westerplatte w Gdyni/ Polish Naval Academy (Poland)
Dorota Misiejuk – Uniwersytet w Białymstoku/ University of Bialystok (Poland)
Bożena Muchacka – Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie/ Pedagogical
University of Cracow (Poland)
Krystyna Nowak-Fabrykowski – Central Michigan University (USA)
Joanna Ostrouch-Kamińska – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie/
Univesity of Warmia and Mazury (Poland)
Teresa Parczewska – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie/ Maria
Curie-Skłodowska University in Lublin (Poland)
Katarzyna Parys – Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie/ Pedagogical
University of Cracow (Poland)
Aleksandr A. Polonnikov – Беларускі Дзяржаўны Універсітэт, Мінск/ Belarusian
State University, Minsk (Belarus)
Joanna Rokita-Jaśkow – Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie/
Pedagogical University of Cracow (Poland)
Marek Sokołowski – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie/ University of
Warmia and Mazury in Olsztyn (Poland)
Małgorzata Suświłło – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie/ University of
Warmia and Mazury (Poland)
Lucyna Telka – Uniwersytet Łódzki/ University of Lodz (Poland)
Janina Uszyńska-Jarmoc – Uniwersytet w Białymstoku / University of Bialystok
(Poland)
Anna Wasilewska – Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte
w Gdyni/ Polish Naval Academy (Poland)
Agnieszka Wejner – Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie/ University of
Economics and Innovation in Lublin (Poland)
Monika Wiśniewska-Kin – Uniwersytet Łódzki/ University of Lodz (Poland)
Ewa Zalewska – Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni/
Polish Naval Academy (Poland)
Anna Zielińska – Uniwersytet Warszawski/ University of Warsaw (Poland)
Małgorzata Żytko – Uniwersytet Warszawski/ University of Warsaw (Poland)

Lista recenzentów w roku 2012
Lista recenzentów w roku 2013
Lista recenzentów w roku 2014
Lista recenzentów w roku 2015
Lista recenzentów w roku 2016
Lista recenzentów w roku 2017

 

Wydawca

Polskie Towarzystwo Pedagogiczne
ul. Smulikowskiego 6/8, 00-389 Warszawa
tel. 22 318 91 00 w. 249

Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego
ul. Armii Krajowej 119/121, 81-824 Sopot
tel. 58 523 11 37, tel. kom. 725 991 206

Zgłoszenie utworu

Prosimy Autorów, którzy zamierzają opublikować swój artykuł w „Problemach Wczesnej Edukacji” o przesłanie go na adres redakcji: klus_stanska@op.pl, podając dane o Autorze: stopień i tytuł naukowy, miejsce pracy (uczelnia, instytut, katedra), adres poczty elektronicznej.

Do artykułu należy dołączyć oświadczenie Autora/Autorów (pobierz plik), w którym prosimy o stwierdzenie, że tekst jest jego/ich autorskim dziełem, nie narusza praw osób trzecich i nie podlega żadnemu innemu postępowaniu wydawniczemu. Zgodnie z zaleceniami MNiSW, by przeciwdziałać praktykom „ghostwriting” i „guest authorship”, w oświadczeniu znajduje się też deklaracja dotycząca wkładu każdego z autorów w powstawanie publikacji (z podaniem afiliacji oraz kontrybucji, tj. informacji, kto jest autorem koncepcji, założeń, metod itp.). Podpisane oświadczenie należy wysłać na adres korespondencyjny redakcji:

„Problemy Wczesnej Edukacji”
Katedra Wczesnej Edukacji UWM
10-725 Olsztyn, ul. Prawocheńskiego 13
albo w formie skanu na adres e-mailowy redakcji: klus_stanska@op.pl

Przyjmujemy artykuły w językach: polskim, angielskim i rosyjskim. Redakcja zastrzega sobie prawo do wprowadzania niewielkich zmian i skrótów w artykułach, niemających wpływu na ich merytoryczną zawartość. Autorzy nie otrzymują gratyfikacji za publikację tekstów na łamach PWE. 

Wymogi redakcyjne

Przyjmujemy artykuły wyłącznie w formatach tekstowych. Wykresy, tabele, zdjęcia i ryciny należy zamieścić w tekście oraz przysyłać jako osobne pliki. Maksymalna objętość tekstu wynosi 0,5 arkusza (20 tys. znaków). W pracach należy uwzględnić następujące wskazania edytorskie:

 • Tekst – czcionka Times New Roman 12, interlinia 1,5; marginesy standardowe.
 • Na wstępie tekstu należy zamieścić streszczenie (max. 250 słów wraz z tytułem) w języku angielskim oraz słowami kluczowymi (4–7) w językach polskim i angielskim.
 • Przypisy bibliograficzne zawarte są w tekście artykułu (styl amerykański), składają się z nazwiska autora i roku wydania oraz strony cytowanej publikacji po dwukropku, ujętych w nawias, np.: (Kowalski 2006: 32).
 • Gdy przytoczone są dwie publikacje tego samego autora wydane w tym samym roku, zapisujemy: (Kowalski 2006a; Kowalski 2006b).
 • Przy cytowaniu pracy dwóch autorów umieszczamy nazwiska obu oddzielone przecinkiem, np.: (Piotrowski, Kowalski 2007). Jeżeli autorów jest trzech lub więcej, podajemy nazwisko pierwsze, dodajemy „i in.”, np. (Mills i in. 2006).
 • Przypisy odautorskie, zawierające komentarze i uzupełnienia do tekstu, mieszczone są na dole strony i kolejno numerowane.
 • Fotografie znajdujące się w tekście powinny zawierać numerację oraz źródło. Dodatkowo autor artykułu załącza  zgodą na ich publikację w czasopiśmie.  W wersji papierowej PWE zamieszczamy zdjęcia czarno-białe.
 • Wszystkie publikacje, na które Autor powołuje się w tekście, powinny być ujęte w bibliografii dodanej na końcu artykułu, w układzie alfabetycznym według podanego niżej wzoru.

Dla druków zwartych adres bibliograficzny obejmuje:

 • nazwisko, inicjał imienia, rok wydania w nawiasie półokrągłym, tytuł pracy kursywą, po kropce miejsce wydania, po przecinku wydawnictwo, np.:
  Bruner J.S. (2006), Kultura edukacji. Kraków, Universitas.
  Torrance E.P. (1995), Why fly? A philosophy of creativity. Norwood, Ablex Publishing.
  Olechnicki K. (2003), Technika, praktyka i sztuka eseju fotograficznego. W: K. Olechnicki (red.), Studia z socjologii i antropologii obrazu. Toruń, Wydawnictwo UMK.
 • W przypadku artykułu z czasopisma opis bibliograficzny zawiera: nazwisko autora, inicjał imienia, rok wydania w nawiasie półokrągłym, tytuł artykułu, tytuł i numer czasopisma, np.:
  Melosik Z. (2008), Edukacja merytokratyczna i społeczne konstrukcje sukcesu życiowego. „Problemy Wczesnej Edukacji”, 1(7).
  Corbin J.M. (1998), Alternative interpretations: Valid or not? „Theory and Psychology”, 8(1).
 • Opis artykułu ze strony www obejmuje: nazwisko autora i tytuł, adres internetowy, datę dostępu, np.:
  Gilliard D., Education in England: a brief history. http://www.educationengland.org.uk/history/chapterll.html, 07.04.2011.

Teksty nadesłane do redakcji „Problemów Wczesnej Edukacji” zostają poddane procedurze recenzowania, opisanej szczegółowo w zakładce Procedura recenzowania.

Procedura recenzowania

Procedura recenzowania przyjęta w kwartalniku “Problemy Wczesnej Edukacji” jest zgodna z wytycznymi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Obowiązuje zasada double-blind review process.
Redakcja “Problemów Wczesnej Edukacji” przyjmuje do publikacji dostarczone przez Autorów artykuły, jeżeli są oryginalnymi pracami ich Autorów, które nie naruszają praw osób trzecich. Teksty zgłoszone do PWE nie mogą podlegać w tym samym czasie żadnym innym procedurom wydawniczym. Autorzy podpisują oświadczenie dotyczące tych kwestii. Ponadto, w celu przeciwdziałania praktykom “ghostwriting” i “guest authorship”, w oświadczeniu znajduje się deklaracja dotycząca wkładu każdego z autorów w powstawanie publikacji (z podaniem afiliacji oraz kontrybucji, tj. informacji, kto jest autorem koncepcji, założeń, metod itp.).
Każdy z nadsyłanych artykułów jest poddawany ocenie formalnej przez redakcję, która, decydując wstępnie o przyjęciu lub odrzuceniu tekstu, bierze pod uwagę zbieżność tematyki z ogólnym profilem pisma i zgodność z podstawowymi standardami artykułu naukowego. Następnie tekst zostaje poddany anonimowej recenzji przez dwóch niezależnych recenzentów.
Recenzenci nie są członkami redakcji i nie są zatrudnieni w jednostce wydającej czasopismo.  Nadesłane prace nie będą wysyłane do recenzentów z tej samej instytucji, w której jest afiliowany Autor oraz do osób mogących pozostawać z Autorem w konflikcie interesów. Teksty recenzowane są poufnie i anonimowo.
Recenzenci biorą pod uwagę zawartość merytoryczną artykułu, nowatorstwo problematyki, nośność treści i konkluzji dla teorii i praktyki pedagogicznej, w przypadku relacji z badań – jakość metodologiczną projektu. W przypadku badań ilościowych jakość analiz statystycznych jest oceniania przez redaktora statystycznego.
Pisemna recenzja zawiera uzasadnienie oceny i sugestie poprawek oraz jednoznaczny wniosek recenzenta dotyczący warunków dopuszczenia artykułu naukowego do publikacji lub jego odrzucenia. Kryteria kwalifikowania:

a) zgodność z profilem pisma;
b) zgodność z wiedzą naukową;
c) jasność wykładu;
d) oryginalność;
e) wartość badawcza.

Autor jest informowany o wyniku procedury recenzowania, ma możliwość prowadzenia korespondencji z redakcją w sprawie ewentualnych uwag recenzentów. Ostateczną decyzję o druku podejmuje redaktor naczelna PWE.

2016

Czasopismo od 2016 roku ukazuje się również w wersji online (e-ISSN 2451-2230)

Numer 1(32)
Dziecięce rozumienie świata
Children’s understanding of the world

Numer 2(33)
Ucząc się wśród dorosłych i rówieśników
Learning among adults and peers

Numer 3(34)
Książka obrazkowa: zwierciadło przemian społecznych
The picturebook: a mirror of social changes

Numer 4(35)
Polityczne konteksty dzieciństwa
Political contexts of childhood

Stworzenie nowoczesnej wersji on-line czasopisma oraz specjalistyczne tłumaczenia, obsługa międzynarodowych baz indeksacyjnych finansowane w ramach umowy 732/P-DUN/2016 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę

MNiSW_LOGOTYP

2005-2013

Numer 1
Przedszkole i szkoła w świadomości nauczycieli


Numer 2
Między wychowaniem a socjalizacją


Numer 3
Sześć lat po wdrożeniu reformy…


Numer 4
Dziecko i książka – wielowymiarowość znaczeń


Numer 5 i 6
Między wiedzą a indoktrynacją, między wychowaniem a manipulacją
Between knowledge and indoctination, between education and manipulation


Numer 7
Zdolności uczniów / Uczniowie zdolni – edukacyjna wartość czy niechciany problem szkoły
Students’ abilities / Able students – educational value or unwanted problem at school?


Numer 8
W poszukiwaniu alternatywnych rozwiązań dla wczesnej edukacji
In search of alternative solutions for early education


Numer 9
Ocenianie, diagnoza, ewaluacja we wczesnej edukacji
Assessment, diagnosis, evaluation in early education


Numer specjalny
Sześciolatki do szkół – fakty, polemiki, emocje
Six-year-olds to school – facts, polemics, emotions


Numer 10
Metodologia badań jakościowych nad dziećmi i ich edukacją
A qualitative research methodology concerning children and their education


Numer 11
Dzieciństwo w horyzontach biedy
Childhood in the horizons of poverty


Numer 12
Kontrowersje, pytania i nowe perspektywy we wczesnej edukacji
Controversies, questions and new perspectives in early education


Numer 13
Programy nauczania we wczesnej edukacji w europie i na świecie
Early education curricula in europe and the world


Numer 14
W poszukiwaniu zmiany we wczesnej edukacji: intencje, realia, przykłady
In search of change of early education: intentions, reality, examples


Numer 15
Awangarda w szkolnej i pozaszkolnej edukacji
The avant-garde in school and beyond school in early education


Numer 16
Kompetencje dzieci i ich nauczycieli – bariery i wsparcie
Competencies of children and their teachers – barriers and support


Numer 17
Polityczne konteksty dzieciństwa
Political contexts of childchood


Numer 18
Dzieciństwo w kulturach i wobec kultur
Childhood in cultures and with cultures


Numer 19
Dzieci w wieku do lat trzech: dylematy, rozwiązania, nowe dane
Children up to three years of age: dilemmas, solutions, and new data


Numer 20
Aktywny uczeń: od filozofii edukacji do praktyk nauczyciela
The active pupil: from the philosophy of education to the teacher’s practice


Numer 21
Tematy niewygodne: tabu w dzieciństwie i o dzieciństwie
Awkward topics: taboo in childhood and about childhood


Numer 22
Dzieci wœród ludzi i rzeczy
Children among people and things


Numer 23
Dziecko w œwiecie liczb i komputerów. Częœć I
The child in the world of numbers and computers. Part I


Kontakt

Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Gdańskiego
80-952 Gdańsk, ul. Bażyńskiego 4
tel. (+48) 58 523 42 05 fax (+48) 58 523 42 58
prof. zw. dr hab. Dorota Klus-Stańska
e-mail: klus_stanska@op.pl

Adres korespondencyjny redakcji:
„Problemy Wczesnej Edukacji/Issues in Early Education”
Katedra Wczesnej Edukacji UWM
10-725 Olsztyn, ul. Prawocheńskiego 13