O nas

Recenzowany półrocznik zatytułowany „Problemy Wczesnej Edukacji/Issues in Early Education” (ISSN 1734-1582) ukazał się po raz pierwszy w 2005 roku pod patronatem Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego. Od numeru 2011/2 (14) pismo jest kwartalnikiem. Jest skierowane do środowiska akademickiego, metodyków, nauczycieli-praktyków, studentów z obszaru nauk społecznych i humanistyki oraz osób zainteresowanych podejmowaną tu problematyką. Artykuły naukowo-krytyczne prezentują głównie tematykę związaną z nurtem badań nad dzieckiem i dzieciństwem oraz wczesną edukacją. Założeniem redakcji jest powrót myśli nad wczesną edukacją do źródeł o szerszym charakterze, takich jak pedagogika ogólna, dydaktyka, pedagogika społeczna, socjologia edukacji, antropologia kulturowa, pedeutologia, psychologia, poprzez zamieszczanie w piśmie tekstów, które z tych dziedzin się wywodzą. Poszczególne numery PWE mają charakter monotematyczny (zob. Archiwum). Znaczna część artykułów drukowana jest w językach obcych: angielskim, słowackim, rosyjskim i in. Ustalone działy kwartalnika: „Rozprawy i artykuły”, „Narracje i praktyki”, „Recenzje i sprawozdania” pozwalają na publikowanie tekstów o zróżnicowanym charakterze, pisanych zarówno przez autorów uznanych, jak i mniej doświadczonych. Międzynarodowy skład Autorów jest dodatkowym gwarantem poszerzonego kontekstu analiz i interpretacji, płaszczyzną dialogu prowadzonego z różnych perspektyw badawczych i aksjologicznych.

Punktacja

Wersja papierowa “Problemów Wczesnej Edukacji / Issues in Early Education”
jest wersją pierwotną wydawanego czasopisma.

Aktualna punktacja: MNiSW – 14,00; ICV – 71,47.

Bazy naukowe

Czasopismo indeksowane w bazach (Indexed in):

 • Index Copernicus,
 • The Central and Eastern European Online Library (CEEOL),
 • The Central European Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSH),
 • The European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences (ERIH PLUS).

Prenumerata

Prenumeratę „Problemów Wczesnej Edukacji” można zamówić w Wydawnictwie Uniwersytetu
Gdańskiego mailowo na adres: sklep@gnu.univ.gda.pl.
W treści zamówienia prenumeraty prosimy o wpisanie okresu prenumeraty oraz danych
wymaganych do wystawienia faktury i wysyłki.
Cena „Problemów Wczesnej Edukacji”
Opłata za pojedynczy numer – 21 zł + koszt wysyłki, płatna po otrzymaniu informacji
o wydaniu kolejnego numeru czasopisma.
Wysyłka książki zostanie zrealizowana po wpłacie na konto przelewu z tytułem „dot.
Wydawnictwa UG”. Nr konta: 59 1240 1271 1111 0010 4368 2415
Wszelkie sprawy związane z prenumeratą prowadzi:
Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego
ul. Armii Krajowej 119/121, 81-824 Sopot
tel. 58 523 11 37, tel. kom. 725 991 206

Rada naukowa

Ľudmila Belásová – Prešovská univerzita (Slovakia),
Brian K. Gran – Case WesternReserve University (USA),
Demetra Evangelou – Purdue University (USA),
Małgorzata Karwowska-Struczyk – Uniwersytet Warszawski (Poland),
Maria Mendel – Uniwersytet Gdański (Poland),
Astrid Męczkowska-Christiansen – Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna (Poland),
Nina-Jo Moore – Appalachian State University (USA),
Roberto Muffoletto – Appalachian State University (USA),
Krystyna Nowak-Fabrykowski – Central Michigan University (USA),
Sharon E. Smaldino – Northern Illinois University (USA),
Andrzej Szklarski – University of Linköping (Sweden),
Piotr Szybek – Lund University (Sweden),
Bogusław Śliwerski – Chrześcijańska Akademia Teologiczna (Poland),
Vlastimil Švec – Masarykova univerzita (Czech Republic),
Barbara Wilgocka-Okoń – Uniwersytet Warszawski (Poland),
Teresa Vasconcelos – Lisbon Polytechnic (Portugal),
Małgorzata Żytko – Uniwersytet Warszawski (Poland).

Zespół redakcyjny

prof. zw. dr hab. Dorota Klus-Stańska (redaktor naczelny)
dr hab. Marzenna Nowicka, prof. UWM (zastępca redaktora naczelnego),
dr Małgorzata Dagiel (sekretarz redakcji)
dr Alina Kalinowska (redaktor tematyczny)
dr Małgorzata Kowalik-Olubińska (redaktor tematyczny)
dr hab. Agnieszka Nowak-Łojewska, prof. UG (redaktor tematyczny),
dr Wojciech Siegień (redaktor tematyczny)
dr Małgorzata Dagiel (redaktor językowy: język polski)
dr Grażyna Szyling (redaktor językowy: język polski)
mgr Martin Blaszk (redaktor językowy: język angielski)
mgr Edward Maliszewski (redaktor językowy: język angielski)
mgr Krzesimir Arodź (redaktor statystyczny)
dr Cezary Kurkowski (redaktor działu promocji)

Recenzenci

Lista recenzentów w roku 2014

Zdzisław Aleksander – Ateneum – Szkoła Wyższa w Gdańsku/ Ateneum-University in Gdansk (Poland)
Dorota Bogusława Gołębniak – Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu/ University of Lower Silesia (Poland)
Hana Červinková – Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu/ University of Lower Silesia (Poland)
Mariola Chomczyńska-Rubacha – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu/ The Nicolaus Copernicus University in Toruń (Poland)
Stanisław Dylak – Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu/ Adam Mickiewicz University (Poland)
Ewa Filipiak – Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy/ Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz (Poland)
Tomasz Gmerek – Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu/ Adam Mickiewicz University (Poland)
Beata Jachimczuk – Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu/ Adam Mickiewicz University (Poland)
Ewa Jarosz – Uniwersytet Śląski Katowicach/ University of Silesia in Katowice (Poland)
Ewa Kantowicz – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie/ University of Warmia and Mazury in Olsztyn (Poland)
Wiaczesław I. Kazarenkow – Российский университет дружбы народов, Москва/ Peoples’ Friendship University of Russia, Moscow(Russia)
Marek Konopczyński – Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie/Pedagogium Higher School of Resocialization Pedagogics in Warsaw (Poland)
Wiesława Limont – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu/ The Nicolaus Copernicus University in Toruń (Poland)
Irina Manokha – East-European Institute of Psychology, Kyiv (Ukraine)
Stefan Mieszalski – Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP w Warszawie/ Pedagogical University ZNP in Warsaw (Poland)
Krystyna Nowak-Fabrykowski – Central Michigan University (USA)
Agnieszka Nowak-Łojewska – Uniwersytet Zielonogórski/ University of Zielona Góra (Poland)
Joanna Ostrouch-Kamińska – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie/ University of Warmia and Mazury in Olsztyn (Poland)
Jan Potworowski – Brunel University London, professor emeritus (Great Britain) Sylwia Różycka-Jaroś – Uniwersytet Warszawski/ University of Warsaw (Poland)
Barbara Smolińska-Theiss – Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie/ Academy of Special Education (Poland)
Viktar Тарантей – Гродненский государственный университет имени Янки Купалы/Yanka Kupala State University of Grodno (Belarus)
Lucyna Telka – Uniwersytet Łódzki/ Univesity of Lodz (Poland)
Janina Uszyńska-Jarmoc – Uniwersytet w Białymstoku/ University of Bialystok (Poland)
Monika Wiśniewska-Kin – Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu/ Adam Mickiewicz University (Poland)
Teresa Vasconcelos – Lisbon Polytechnic, professor emeritus (Portugal)
Wacław Zawadowski – Uniwersytet Warszawski/ University of Warsaw, professor emeritus (Poland)
Małgorzata Żytko – Uniwersytet Warszawski/ University of Warsaw (Poland)

Lista recenzentów w roku 2012
Lista recenzentów w roku 2013

Wydawca

Polskie Towarzystwo Pedagogiczne
ul. Smulikowskiego 6/8, 00-389 Warszawa
tel. 22 318 91 00 w. 249

Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego
ul. Armii Krajowej 119/121, 81-824 Sopot
tel. 58 523 11 37, tel. kom. 725 991 206

Zgłoszenie utworu

Prosimy Autorów, którzy zamierzają opublikować swój artykuł w „Problemach Wczesnej Edukacji” o przesłanie go na adres redakcji: klus_stanska@op.pl, podając dane o Autorze: stopień i tytuł naukowy, miejsce pracy (uczelnia, instytut, katedra), adres poczty elektronicznej.

Do artykułu należy dołączyć oświadczenie Autora/Autorów (pobierz plik), w którym prosimy o stwierdzenie, że tekst jest jego/ich autorskim dziełem, nie narusza praw osób trzecich i nie podlega żadnemu innemu postępowaniu wydawniczemu. Zgodnie z zaleceniami MNiSW, by przeciwdziałać praktykom „ghostwriting” i „guest authorship”, w oświadczeniu znajduje się też deklaracja dotycząca wkładu każdego z autorów w powstawanie publikacji (z podaniem afiliacji oraz kontrybucji, tj. informacji, kto jest autorem koncepcji, założeń, metod itp.). Podpisane oświadczenie należy wysłać na adres korespondencyjny redakcji:

„Problemy Wczesnej Edukacji”
Katedra Wczesnej Edukacji UWM
10-725 Olsztyn, ul. Prawocheńskiego 13
albo w formie skanu na adres e-mailowy redakcji: klus_stanska@op.pl

Autorzy nie otrzymują gratyfikacji za publikację tekstów na łamach PWE. Redakcja zastrzega sobie prawo do wprowadzania niewielkich zmian i skrótów w artykułach, niemających wpływu na ich merytoryczną zawartość.

Wymogi redakcyjne

Przyjmujemy artykuły w formatach tekstowych. Wykresy, tabele, zdjęcia lub ryciny prosimy przysyłać jako osobne pliki. Maksymalna objętość tekstu wynosi 14 stron. W pracach należy uwzględnić następujące wskazania edytorskie:

 • Tekst – czcionka Times New Roman 12, interlinia 1,5; marginesy standardowe.
 • Na wstępie tekstu należy zamieścić streszczenie (max. 250 słów wraz z tytułem) w języku angielskim oraz słowami kluczowymi (4–7) w językach polskim i angielskim.
 • Przypisy bibliograficzne zawarte są w tekście artykułu (styl amerykański), składają się z nazwiska autora i roku wydania oraz strony cytowanej publikacji po dwukropku, ujętych w nawias, np.: (Kowalski 2006: 32).
 • Gdy przytoczone są dwie publikacje tego samego autora wydane w tym samym roku, zapisujemy: (Kowalski 2006a; Kowalski 2006b).
 • Przy cytowaniu pracy dwóch autorów umieszczamy nazwiska obu oddzielone przecinkiem, np.: (Piotrowski, Kowalski 2007). Jeżeli autorów jest trzech lub więcej, podajemy nazwisko pierwsze, dodajemy „i in.”, np. (Mills i in. 2006).
 • Przypisy odautorskie, zawierające komentarze i uzupełnienia do tekstu, mieszczone są na dole strony i kolejno numerowane.
 • Wszystkie publikacje, na które Autor powołuje się w tekście, powinny być ujęte w bibliografii dodanej na końcu artykułu, w układzie alfabetycznym według podanego niżej wzoru.

Dla druków zwartych adres bibliograficzny obejmuje: nazwisko, inicjał imienia, rok wydania w nawiasie półokrągłym, tytuł pracy kursywą, po kropce miejsce wydania, po przecinku wydawnictwo, np.:
Bruner J.S. (2006), Kultura edukacji. Kraków, Universitas.
Torrance E.P. (1995), Why fly? A philosophy of creativity. Norwood, Ablex Publishing.
Olechnicki K. (2003), Technika, praktyka i sztuka eseju fotograficznego.
W: K. Olechnicki (red.), Studia z socjologii i antropologii obrazu. Toruń, Wydawnictwo UMK.

W przypadku artykułu z czasopisma opis bibliograficzny zawiera: nazwisko autora, inicjał imienia, rok wydania w nawiasie półokrągłym, tytuł artykułu, tytuł i numer czasopisma, np.:
Melosik Z. (2008), Edukacja merytokratyczna i społeczne konstrukcje sukcesu życiowego. „Problemy Wczesnej Edukacji”, 1(7).
Corbin J.M. (1998), Alternative interpretations: Valid or not? „Theory and Psychology”, 8(1).

Opis artykułu ze strony www obejmuje: nazwisko autora i tytuł, adres internetowy, datę dostępu, np.:
Gilliard D., Education in England: a brief history. http://www.educationengland.org.uk/history/chapterll.html, 07.04.2011.

Teksty nadesłane do redakcji „Problemów Wczesnej Edukacji” zostają poddane procedurze recenzowania, opisanej szczegółowo w zakładce Procedura recenzowania.

Procedura recenzowania

Procedura recenzowania przyjęta w kwartalniku “Problemy Wczesnej Edukacji” jest zgodna z wytycznymi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Obowiązuje zasada double-blind review process.
Redakcja “Problemów Wczesnej Edukacji” przyjmuje do publikacji dostarczone przez Autorów artykuły, jeżeli są oryginalnymi pracami ich Autorów, które nie naruszają praw osób trzecich. Teksty zgłoszone do PWE nie mogą podlegać w tym samym czasie żadnym innym procedurom wydawniczym. Autorzy podpisują oświadczenie dotyczące tych kwestii. Ponadto, w celu przeciwdziałania praktykom “ghostwriting” i “guest authorship”, w oświadczeniu znajduje się deklaracja dotycząca wkładu każdego z autorów w powstawanie publikacji (z podaniem afiliacji oraz kontrybucji, tj. informacji, kto jest autorem koncepcji, założeń, metod itp.).
Każdy z nadsyłanych artykułów jest poddawany ocenie formalnej przez redakcję, która, decydując wstępnie o przyjęciu lub odrzuceniu tekstu, bierze pod uwagę zbieżność tematyki z ogólnym profilem pisma i zgodność z podstawowymi standardami artykułu naukowego. Następnie tekst zostaje poddany anonimowej recenzji przez dwóch niezależnych recenzentów.
Recenzenci nie są członkami redakcji i nie są zatrudnieni w jednostce wydającej czasopismo.  Nadesłane prace nie będą wysyłane do recenzentów z tej samej instytucji, w której jest afiliowany Autor oraz do osób mogących pozostawać z Autorem w konflikcie interesów. Teksty recenzowane są poufnie i anonimowo.
Recenzenci biorą pod uwagę zawartość merytoryczną artykułu, nowatorstwo problematyki, nośność treści i konkluzji dla teorii i praktyki pedagogicznej, w przypadku relacji z badań – jakość metodologiczną projektu. W przypadku badań ilościowych jakość analiz statystycznych jest oceniania przez redaktora statystycznego.
Pisemna recenzja zawiera uzasadnienie oceny i sugestie poprawek oraz jednoznaczny wniosek recenzenta dotyczący warunków dopuszczenia artykułu naukowego do publikacji lub jego odrzucenia. Kryteria kwalifikowania:

a) zgodność z profilem pisma;
b) zgodność z wiedzą naukową;
c) jasność wykładu;
d) oryginalność;
e) wartość badawcza.

Autor jest informowany o wyniku procedury recenzowania, ma możliwość prowadzenia korespondencji z redakcją w sprawie ewentualnych uwag recenzentów. Ostateczną decyzję o druku podejmuje redaktor naczelna PWE.

2016

 

 

zapraszamy już wkrótce

2005-2013

Numer 1
Przedszkole i szkoła w świadomości nauczycieli


Numer 2
Między wychowaniem a socjalizacją


Numer 3
Sześć lat po wdrożeniu reformy…


Numer 4
Dziecko i książka – wielowymiarowość znaczeń


Numer 5 i 6
Między wiedzą a indoktrynacją, między wychowaniem a manipulacją
Between knowledge and indoctination, between education and manipulation


Numer 7
Zdolności uczniów / Uczniowie zdolni – edukacyjna wartość czy niechciany problem szkoły
Students’ abilities / Able students – educational value or unwanted problem at school?


Numer 8
W poszukiwaniu alternatywnych rozwiązań dla wczesnej edukacji
In search of alternative solutions for early education


Numer 9
Ocenianie, diagnoza, ewaluacja we wczesnej edukacji
Assessment, diagnosis, evaluation in early education


Numer specjalny
Sześciolatki do szkół – fakty, polemiki, emocje
Six-year-olds to school – facts, polemics, emotions


Numer 10
Metodologia badań jakościowych nad dziećmi i ich edukacją
A qualitative research methodology concerning children and their education


Numer 11
Dzieciństwo w horyzontach biedy
Childhood in the horizons of poverty


Numer 12
Kontrowersje, pytania i nowe perspektywy we wczesnej edukacji
Controversies, questions and new perspectives in early education


Numer 13
Programy nauczania we wczesnej edukacji w europie i na świecie
Early education curricula in europe and the world


Numer 14
W poszukiwaniu zmiany we wczesnej edukacji: intencje, realia, przykłady
In search of change of early education: intentions, reality, examples


Numer 15
Awangarda w szkolnej i pozaszkolnej edukacji
The avant-garde in school and beyond school in early education


Numer 16
Kompetencje dzieci i ich nauczycieli – bariery i wsparcie
Competencies of children and their teachers – barriers and support


Numer 17
Polityczne konteksty dzieciństwa
Political contexts of childchood


Numer 18
Dzieciństwo w kulturach i wobec kultur
Childhood in cultures and with cultures


Numer 19
Dzieci w wieku do lat trzech: dylematy, rozwiązania, nowe dane
Children up to three years of age: dilemmas, solutions, and new data


Numer 20
Aktywny uczeń: od filozofii edukacji do praktyk nauczyciela
The active pupil: from the philosophy of education to the teacher’s practice


Numer 21
Tematy niewygodne: tabu w dzieciństwie i o dzieciństwie
Awkward topics: taboo in childhood and about childhood


Numer 22
Dzieci wœród ludzi i rzeczy
Children among people and things


Numer 23
Dziecko w œwiecie liczb i komputerów. Częœć I
The child in the world of numbers and computers. Part I


Kontakt

Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Gdańskiego
80-952 Gdańsk, ul. Bażyńskiego 4
tel. (+48) 58 523 42 05 fax (+48) 58 523 42 58
prof. zw. dr hab. Dorota Klus-Stańska
e-mail: klus_stanska@op.pl

Adres korespondencyjny redakcji:
„Problemy Wczesnej Edukacji/Issues in Early Education”
Katedra Wczesnej Edukacji UWM
10-725 Olsztyn, ul. Prawocheńskiego 13